OOSTEINDE psychologie psychotherapie consultancy

OOSTEINDE PPC is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandig gevestigde zorgverleners (GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen).

OOSTEINDE PPC is laagdrempelig en probeert zoveel mogelijk te werken met een korte wachtlijst. De lijnen met de verwijzende huis- en bedrijfsartsen zijn kort. De huisarts, soms samen met de POHGGZ, verwijst u voor generalistische basis GGZ (GBGGZ), kortdurende, meestal klachtgerichte behandeling, of specialistische GGZ (SGGZ), vaak langer durende behandeling wegens de ernst of complexiteit van de klachten.

Aan de hand van het aanmeldingsformulier (zie Aanmelding) wordt u door een van de behandelaars opgeroepen voor een eerste gesprek. Dit gesprek heeft als doelstelling kennis te maken en een eerste inschatting te maken over uw aanmeldingsklachten en de behandelmogelijkheden. Aan het eind van het eerste gesprek wordt getoetst of u denkt met deze behandelaar verder te kunnen. Mocht dit niet het geval zijn, wordt samen met u naar een passende oplossing gezocht.

De zorgverleners binnen OOSTEINDE PPC delen een heldere visie op behandeling. We werken zoveel mogelijk met behandelmethodieken die de toets van de wetenschappelijkheid kunnen weerstaan of behoren tot de ‘best practice’. Dit betekent dat de behandelmethodieken in de praktijk bewezen zijn of, bij nieuwe therapievormen, dat goede behandelresultaten redelijkerwijs te verwachten zijn. De cognitieve gedragstherapie is richtingsgevend, naast methodieken uit de systeemtherapie en groepstherapie. EMDR neemt een belangrijke plaats in.

OOSTEINDE PPC beschikt niet over een 24-uurs bereikbaarheid (zie ook Contact). Individuele afspraken omtrent bereikbaarheid buiten de kantooruren kunnen worden gemaakt met uw behandelaar. In het algemeen geldt dat indien u buiten de kantooruren hulp nodig heeft, u zich kunt melden bij uw huisarts of de huisartsenpost. Ook in de periode waarin u op de wachtlijst staat tot aan het eerste bezoek aan de praktijk is de huisarts voor u verantwoordelijk en kunt zich met uw hulpvraag daar melden.